FANDOM


Standard wyposażenia kontenera pożarniczego - kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej typu KPpPmEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego, wyposażonego w pompy do wody zanieczyszczonej o małej i średniej wydajności. Wyposażenie kontenera służy do odpompowywania wody powodziowej z terenów i obiektów zalanych.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

  • KPpPm

WyposażenieEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Kalosze do brodzenia wysokie (spodnie wodery) para 4

Grupa 2 - pompy pożarniczeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
2 Motopompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 400 drn3/min przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar z linią ssawną o długości 10 m wyposażoną w kosz ssawny kpl. 6
3 Motopompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1200 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar z linią ssawną o długości 10 m wyposażoną w kosz ssawny kpl. 6
4 Motopompa pływająca min. MP 4/2 szt. 6

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
5 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 50
6 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 20
7 Przełącznik 75/52 szt. 6
8 Klucz do łączników szt. 12
9 Mostek przejazdowy szt. 12

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
10 Bosak szt. 2
11 Szpadel szt. 6
12 Łopata szt. 6
13 Zestaw naprawczy do węży kpl. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
14 Kanister na paliwo (rodzaj, ilość i wielkość powinna być dobrana w zależności od asortymentu paliw oraz powinna umożliwić co najmniej 2-krotne napełnienie zbiorników, przy zapewnieniu czasu pracy nie krótszego niż 4 godzin) kpl. 1
15 Linka pomocnicza 20 m szt. 6
16 Zestaw naprawczy do węży) kpl. 1
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.