FANDOM


Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 11/60Edit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu pożarniczego współdziałającego w większych formacjach, przede wszystkim służącego do podawania prądów gaśniczych o dużej intensywności oraz zaopatrywania innych samochodów w wodę i środek pianotwórczy. Samochód jest również środkiem transportu dla 2 lub 3-osobowego zastępu. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami na wodę i środek pianotwórczy o łącznej pojemności nie mniej niż 11000 dm3, wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowy sprzęt i urządzenia ratownicze, a przede wszystkim w dodatkowe specjalne środki gaśnicze i/lub inne agregaty gaśnicze, wynikające ze specyfiki zagrożeń, występujących na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć przez zastosowanie odpowiedniego podwozia, zapewniającego konieczną rezerwę masy. Przy rozmieszczaniu wyposażenia należy zachować zasady bezpieczeństwa i ergonomii, określone w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochoduEdit

Samochód klasyfikowany jest, jako ciężki  samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 6.1.1 PN-EN 1846-1:2000).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • dla samochodu wyposażonego w autopompę -
  • GCBA <pzw>{+<pzs>}/<wna>
 • gdzie:<pzw> - pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
 • <wna> - nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
 • <pzs> - pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w m3, podaje się, jeśli wynosi co najmniej 1,5 m3.

Przykłady oznaczeńEdit

 • GCBA 11/60 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 11000 dm3 z autopompą o nominalnej wydajności 6000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
 • GCBA 8+4/60 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 8000 dm3 i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 4000 dm3 oraz z autopompą o nominalnej wydajności 6000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości — chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Ilość miejsc dla załogi (dokładnie) szt. 2 - 3
2 Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów) typ
 • A 60/8
3 Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 *
4 Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku do pojemności zbiornika wodnego) % *
5 Urządzenie szybkiego natarcia typ niskociśn.*
6 Działko wodno-pianowe (zakres dopuszczalnych typów)* typ
 • DWP 40
7 Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy szt. 1
8 Pompa elektryczna do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy wraz z wężem i osprzęt do pobierania środka z zewnętrznego zbiornika kpl. 1
9 Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
10 Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2*

Uwagi do tabeli:

 • ad 3 - nie określa się dolnej 9ranicy pojemność z zastrzeżeniem, że łączna pojemność zbiorników nie może być mniejsza niż 11000 dm
 • ad 4 - nie mniej niż 10% pojemności zbiornika wodnego z zastrzeżeniem, że łączna pojemność zbiorników nie może być mniejsza niż 11000 dm3,
 • ad 6 - maksymalna wydajność działka nie większa niż nominalna wydajność autopompy,
 • ad 9 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie sterujące, umożliwiające co najmniej: włączanie, przełączanie kanałów, prowadzenie korespondencji głosowej na wybranym kanale, urządzenie powinno być umieszczone przy tablicy sterującej autopompą dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
 • ad 10 - po jednym z przodu i tyłu samochodu, jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczep to należy Z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho" lub „sworzeń-ucho", kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
11 Aparat powietrzny butiowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 2
12 Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem typu 3 szt. 2

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
13 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA szt. 12
14 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
15 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 6
16 Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L* szt. 6
17 Przełącznik 110/75 szt. 4
18 Przełącznik 75/52 szt. 4
19 Zbieracz 2x75/110 szt. 2
20 Rozdzielacz 110/75-110-75 szt. 1
21 Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 2
22 Smok ssawny 110 szt. 2
23

Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-4 z wężykiem

kpl. 1
24 Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt. 2
25 Prądownica wodna PW 75 i/lub PWT 75 szt. 2
26 Prądownica wodna PW 52 szt. 1
27 Prądownica pianowa PP 8 szt. 1
28 Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 1
29 Działko wodno-pianowe DWP 32 (przenośne) szt. 1
30 Stojak hydrantowy 80 szt. 2
31 Klucz do hydrantów podziemnych szt. 2
32 Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 2
33 Klucz do łączników szt. 4
34 Klucze do pokryw studzienek szt. 1
35 Pływak z zatrzaśnikiem szt. 2
36 Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 2
37 Mostek przejazdowy* szt. 4
38 Siodełko wężowe szt. 2

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
39 Linka strażacka ratownicza szt. 2

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
40 Topór strażacki szt. 1
41 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
42 Szpadel szt. 1
43 Łopata szt. 1

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
50 Gaśnica dla straży pożarnej szt. 2

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
51 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką kpl. 2
52 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 2

Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
53 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1* kpl. 1

Uwagi do tabeli:

 • ad 11 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków, jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu, ilość aparatów musi odpowiadać ilości osób załogi,
 • ad 37 - mostki przejazdowe dostosowane do węży 110,
 • ad 53 - dopuszcza się na wyposażaniu tylko samą torbę od zestwu PSP-R1

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 11/60, Warszawa, 15 kwietnia 2011