FANDOM


Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 7/40Edit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu pożarniczego, przede wszystkim służącego do podawania prądów gaśniczych o dużej intensywności oraz zaopatrywania innych samochodów w wodę. Samochód jest również środkiem transportu dla zastępu od 3 do 6 osób. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami wodnymi o pojemności od 7000 do 9000 dm', wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie samochodu w dodatkowy sprzęt i urządzenia ratownicze, a przede wszystkim w dodatkowe specjalne środki gaśnicze lub inne agregaty gaśnicze. Doposażenie samochodu może się odbyć przez zastosowanie odpowiedniego podwozia, zapewniającego konieczną rezerwę masy. Przy rozmieszczaniu wyposażenia należy zachować zasady bezpieczeństwa i ergonomii, określone w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako ciężki  samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 6.1.1 PN-EN 1846-1:2000).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • dla samochodu wyposażonego w autopompę -
  • GCBA <pzw>/<wna>
 • dla samochodu wyposażonego dodatkowo w specjalne środki gaśnicze -
  • GCBA{<sg>} ‹pzw>/<wna>{/<isg>}
 • gdzie:
  • <sg> - dodatkowy specjalny środek gaśniczy, w przypadku braku nie oznacza się,
  • ‹pzw> - pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
  • ‹wna> - nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
  • <isg> - ilość dodatkowego specjalnego środka gaśniczego, wyrażona w kg lub m3 zależnie od stanu skupienia, oznacza się jeśli określono rodzaj środka.

Przykłady oznaczeńEdit

 • GCBA 8/50 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 8000 dm3 z autopompą o nominalnej wydajności 5000 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
 • GCBASn 7/40/750 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 7000 dm' z autopompą o nominalnej wydajności 4000 dn-13/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar oraz agregatem śniegowym o masie dwutlenku węgla 750 kg

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości — chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Ilość miejsc dla załogi (dokładnie) szt. 3 - 6
2 Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów) typ
 • A 40/8
 • A 50/8
 • A 60/8
3 Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 7000-9000
4 Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku do pojemności zbiornika wodnego) % 10
5 Urządzenie szybkiego natarcia typ niskociśn.*
6 Działko wodno-pianowe (zakres dopuszczalnych typów)* typ
 • DWP 32
 • DWP 40
 • DWP 50
7 Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy szt. 1
8 Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
9 Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2*

Uwagi do tabeli:

 • ad 6 - maksymalna wydajność działka nie większa niż nominalna wydajność autopompy,
 • ad 8 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie sterujące, umożliwiające co najmniej: włączanie, przełączanie kanałów, prowadzenie korespondencji głosowej na wybranym kanale, urządzenie powinno być umieszczone przy tablicy sterującej autopompą; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
 • ad 9 - po jednym z przodu i tyłu samochodu, jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczep to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho" lub „sworzeń-ucho", kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ I
10 Aparat powietrzny butiowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 3 - 6
11 Zapasowe butle do aparatu powietrznego* szt. 3*
12 Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem ciepinym i płomieniem typu 2 lub 3 szt. 2

Grupa 2 - pompy pożarniczeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
13 Pompa strumieniowa (wysysacz) i/lub pompa turbinowa szt. 2

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
14 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA szt. 6
15 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
16 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 6
17 Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L* szt. 6
18 Przełącznik 110/75 szt. 2
19 Przełącznik 75/52 szt. 2
20 Zbieracz 2x75/110 szt. 1
21 Rozdzielacz 110/75-110-75 szt. 1
22 Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 2
23 Smok ssawny 110 szt. 2
24

Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-4 z wężykiem

kpl. 1
25 Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt. 2
26 Prądownica wodna PW 75 szt. 2
27 Prądownica pianowa PP 4 szt. 2
28 Prądownica pianowa PP 8 szt. 1
29 Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 1
30 Działko wodno-pianowe DWP 24 (przenośne) szt. 1
31 Stojak hydrantowy 80 szt. 2
32 Klucz do hydrantów podziemnych szt. 2
33 Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 2
34 Klucz do łączników szt. 4
35 Klucze do pokryw studzienek szt. 1
36 Pływak z zatrzaśnikiem szt. 2
37 Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 2
38 Mostek przejazdowy szt. 4
39 Siodełko wężowe szt. 2

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
40 Drabina nasadkowa (przęsło)* szt. 2 szt. 2
41 Linka strażacka ratownicza szt. 2

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
42 Topór strażacki szt. 1
43 Bosak cieżki szt. 1
44 Bosak podręczny szt. 1
45 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
46 Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
47 Młot 5 kg szt. 1
48 Siekiera 2 kg szt. 1
49 Szpadel szt. 2

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
50 Gaśnica dla straży pożarnej szt. 1

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
51 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką kpl. 2-4
52 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 5

Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
53 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1* kpl. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
54 Hol sztywny szt. 1

Uwagi do tabeli:

 • ad 10 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków, jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu, ilość aparatów musi odpowiadać ilości osób załogi,
 • ad 11 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, , w przypadku zastosowania aparatów wielobutlowych ilość butli zapasowych powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla 3 aparatów,
 • ad 53 - dopuszcza się na wyposażaniu tylko samą torbę od zestwu PSP-R1

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 7/40, Warszawa, 15 kwietnia 2011