FANDOM


Zachowanie w czasie alarmu i jazdy do pożaruEdit

Podczas alarmowania oraz jazdy do pożaru strażacy muszą stosować się do obowiązujących reguł, a także rozkazów wydawanych przez dowódcę. Pierwszy strażak, który przybywa na alarm otwiera i zabezpiecza przed zamknięciem bramę garażową. W porze nocnej oświetla garaż i plac manewrowy. Kieruje on także czynnościami przygotowawczymi do wyjazdu w chwili przybycia dowódcy. Kierwoca uruchamia samochód i czeka na rozkaz odjazdu. Dowódca po sprawdzeniu, że wszystko zostało przygotowane do wyjazdu, podaje komendę: "Na wóz". Strażacy zajmują wówczas miejsca w samochodzie w określonym porządku. Po zajęciu miejsc i zamknięciu drzwi przodownik roty I przekazuje hasło: "Gotowe". W tym momencie dowódca podaje kierowcy adres i drogę dojazdu oraz wydaje rozkaz: "Odjazd". Po przybyciu na miejsce akcji dowódca wskazuje kierowcy miejsce zatrzymania samochodu i ustawiają się za samochodem twarzą do pożaru. Nadmienić warto, że podczas jazdy do pożaru strażacy mają obowiązek zachowywać bezwzględny spokój, nie prowadząc zbędnych rozmów. Czas podczas jazdy powinien być wykorzystany na przygotowanie rot do przeprowadzenia rozpoznania ogniowego i wodnego.

Kierowca korzysta z uprawnień przysługujących pojazdom uprzywilejowanym z tym, że szybkość pojazdu powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo ludzi i sprzętu, niedopuszczalnym jest ponaglanie kierowcy do zwiększania prędkości jazdy, natomiast zmniejszenie jej w razie lekceważenia niebezpieczeństwa przez kierowcę jest obowiązkiem dowódcy. W drodze powrotnej z akcji, kierowcę obowiązują wszystkie przepisy wynikające z "Prawa o ruchu drogowym". Pamiętaj:

 • w żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby w składzie sekcji znaleźli się członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych lub osoby przypadkowe.
 • w kabinie załogi nie może znajdować się więcej osób niż jest w niej miejsc stałych.
 • w kabinie kierowcy może znajdować się wyłącznie kierowca i dowódca sekcji.
 • jeżeli warunki lokalowe strażnicy uniemożliwiają bezpieczne zajęcie miejsc w pojazdach, czynność tę należy wykonać poza budynkiem strażnicy, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo.
 • zajęcie miejsc odbywa się w klejności ustalonwj regulaminem sekcji, w przypadku jego nieopracowania strażacy zajmujący środkowe miejsca w kabinie wsiadają jako pierwsi, a na końcu ci, którzy mają miejsca przy drzwiach.
 • dowódca pierwszej roty odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się strażaków w kabinie załogi, po stwierdzeniu normatywnej ilości strażaków w kabinie i stwierdzeniu zamknięcia drzwi, melduje dowódcy gotowość odjazdu.
 • jako ostatni zajmuje miejsce dowódca sekcji, który wydaje rozkaz wyjazdu kierowcy, po upewnieniu się że wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte i otrzyma potwierdzenie dowódcy I roty o gotowości załogi do wyjazdu.

W czasie jazdy nie wolno:

 • wskakiwać lub wyskakiwać z pojazdu.
 • stać na stopniach, błotnikach lub na dachu pojazdu (zbiornika wody).
 • otwierać drzwi kabiny.
 • wychylać się przez okna kabin.
 • palić tytoń.
 • rozmawiać z kierowcą.
 • wychylać się z luku do działka wodnego.
 • opuszczać kabinę załogi bez wyraźnego rozkazu dowódcy sekcji


Źródło:
    - Materiały szkoleniowe dla uczestników kursu podstawowego PSP - Gdańsk 2001